ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย “

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย “

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย “                

ณ.ศาลจังหวัดแม่สอด  นาย สมโชค  มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทยและนายเสริมศักดิ์  พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวคำรายงาน

                เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษาอันเป็นปีมหามงคลยิ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักระงับข้อพิพาท ร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย  ในระหว่างเดือน มิย.-เดือน กค. พ.ศ.2558 นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดและเป็นธรรม  โดยมีคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด รวมถึงบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

จากการจัดโครงการ “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทยในครั้งนี้มีคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเป็นจำนวนมากที่สุด

ภาพ / ข่าว  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป