ศาลจังหวัดแม่สอด เปิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

ศาลจังหวัดแม่สอด เปิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

ศาลจังหวัดแม่สอด เปิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

                ณ.อาคารศาลจังหวัดแม่สอด นายสมโชค  มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 โดยมี นาย เสริมศักดิ์  พรหมหาญ ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาสบทบร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้ปกครองที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ตลอดจนสาเหตุของปัญหาและการป้องกัน ที่จะไม่ให้บุตรหลานกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกกับเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็น บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองของเยาวชนผู้กระทำความผิดครอบครัวละ 2 คนรวมจำนวน 20 ครอบครัว รวม 40 คน

                ในปัจจุบันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ ขาดทักษะในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านอารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งปัจจัย ทางสังคม สภาพแวดล้อมในชุมชน

ทางศาลจังหวัดแม่สอด จึงได้จัด โครงการสนับสนุนการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาชนของตนตระหนักในคุณค่าของตนเองและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต/////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป