ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและการเกิดเหตุร้ายในบริเวณศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและการเกิดเหตุร้ายในบริเวณศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและการเกิดเหตุร้ายในบริเวณศาลจังหวัดแม่สอด

 ที่ห้องประชุมศาลจังหวัดแม่สอด นายวสันต์ ขาวสง่า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและการเกิดเหตุร้ายในบริเวณศาลจังหวัดแม่สอด และนายเสริมศักดิ์ พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีการจัดการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภูธรจังหวัดตาก และ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และมีการซ้อมแผนเสมือนจริง เพื่อซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย รวมถึงเกิดเหตุร้ายในบริเวณที่ทำการศาล จะทำให้บุคลากรของศาลทุกคนจะได้รับความรู้ และได้ฝึกประสบการณ์ในการช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการป้องกันภัย และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

——————————————————————————–

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป