ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารเพื่อการติดต่อราชการศาล

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารเพื่อการติดต่อราชการศาล

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารเพื่อการติดต่อราชการศาล

                ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดแม่สอด นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารเพื่อการติดต่อราชการศาล ประจำปีงบประมาณ 2559 และนายวร เร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้มีวิทยากรให้ความรู้จาก วิทยาลัยชุมชนตาก (ศูนย์ภาษาแม่สอด) มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ และมีผู้เข้ารับการอบรมคือ ข้าราชการฝ้ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ในการสนทนา การเจรจากับชาวเมียนมา / การต้อนรับ การทักทายในชีวิตประจำวันทั่วไป การแนะนำตัว และทักษะการสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาพม่า ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่าของบุคลากรศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อให้บุคลากรศาลจังหวัดแม่สอด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกทักษะการใช้ภาษาพม่าให้บุคลากรศาลจังหวัดแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป