ศาสนิกชนทุกศาสนากำลังรอคอย “เมสสิยาห์ , พระคริสต์” “พระศรีอริยเมตไตรย” “อิมามมะฮ์ดี”

ศาสนิกชนทุกศาสนากำลังรอคอย “เมสสิยาห์ , พระคริสต์” “พระศรีอริยเมตไตรย” “อิมามมะฮ์ดี”

 

 

ศาสนิกชนทุกศาสนากำลังรอคอย “เมสสิยาห์ , พระคริสต์” “พระศรีอริยเมตไตรย” “อิมามมะฮ์ดี”

        ความหวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสัญญาไว้ในคำสั่งสอนของทุกๆ ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ฮินดู โซโรแอสเตอร์ ยิว คริสต์ และอิสลามว่า “วันหนึ่งโลกจะพบความผาสุกอย่างสมบูรณ์เมื่อ “ผู้ปลดปล่อย” หรือ “ผู้ถูกสัญญา” “ผู้ถูกรอคอย” “พระผู้ช่วยให้รอด” จะปรากฏตัวขึ้นในโลก ซึ่งเขาผู้นั้นจะนำมาซึ่งระบอบการปกครองที่สมบูรณ์ที่จะนำความผาสุกมาสู่มนุษยชาติทั้งมวล” 

        ณ วันนั้นความยุติธรรมที่สมบูรณ์จะครองโลก จะไม่มีการรังแกหรือรังเกียจเดียดฉันท์ในโลกนี้อีกต่อไป คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงามคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหา 

        ณ วันนั้นแผ่นดินจะมีความสิริมงคลเป็นอย่างมาก ผลผลิตทางการเกษตรจะมีอย่างล้นเหลือ ความยากจนจะหมดไป มนุษย์จะใช้ชีวิตอย่างมีความผาสุกและมีความสิริมงคล จนถึงขั้นที่ผู้บริจาคทานไม่สามารถหาคนยากจนที่จะมารับของบริจาคได้ โลกจะอยู่ภายใต้ความยุติธรรมและความปลอดภัยถึงขั้นที่ ถ้าหากหญิงชราคนหนึ่งได้ทูนหม้อทองคำที่มีเพชรนิลจินดาอยู่ในนั้นมากมาย และเดินทางคนเดียวจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง จะไม่มีใครรบกวนนางหรือมีความโลภในทรัพย์สินของนางเลย 

       ในศาสนาอิสลามมีบันทึกว่า ณ วันนั้นแผ่นดินจะคายทรัพยากรและของมีค่าต่างๆ ออกมาให้อิมามมะฮ์ดี (อ) และท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) จะทำการสร้างและทดแทนความสูญเสียต่างๆ ให้กับผู้ที่ถูกกดขี่บนหน้าแผ่นดิน ในขณะที่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ทำการปฏิวัติโลก พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้การเห็นและการได้ยินของศรัทธาชนไร้ขอบเขต พวกเขาสามารถพูดคุยและปรึกษาหารือกับท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ได้โดยตรง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่จุดไหนของโลก พวกเขาสามารถได้ยินเสียงและเห็นอิมามมะฮ์ดี (อ) ในวันนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้สติปัญญาและความรู้ของมนุษย์ไปถึงจุดสมบูรณ์ทุกด้าน 

        และทั้งหมดเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ต่อเมื่อบุรุษผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้น ซึ่งในศาสนาต่างๆ เรียกเขาว่า “ผู้ปลดปล่อย” “ผู้ถูกสัญญา” “ผู้ถูกรอคอย” “พระผู้ช่วยให้รอด” หรืออื่นๆ ศาสนิกชนทุกศาสนากำลังรอคอยบุรุษในลักษณะดังกล่าวอยู่ ถึงแม้ว่าในแต่ละศาสนาอาจจะมีชื่อ และลักษณะปลีกย่อยที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งชาวคริสต์เรียกท่านว่า “เมสสิยาห์ หรือ พระคริสต์” ชาวพุทธเรียกท่านว่า “พระศรีอริยเมตไตรย” และชาวมุสลิมเรียกท่านว่า “อิมามมะฮ์ดี” 

อ่านต่อ: http://www.muslimvoicetv.com/ncontent/news.php?nid=13163#ixzz33SlDcVXB

 ABOUT THE AUTHOR

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ์ และนบีมูฮัมมัดคือศาสนาทูตของพระองค์