ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน ประจำปี 2558

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน ประจำปี 2558

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน ประจำปี 2558

                ที่ห้องประชุม วัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พันเอกอาสาฬหะ  พูลสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน ประจำปี 2558 โดยมีร้อยเอกสมควร บุญมา เป็นผู้กล่าวรายงาน และการอบรมในครั้งนี้มีราษฎรบ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปะบ้านสัน หมู่ที่ 8 บ้านพระธาตุ หมู่ 9 บ้านแม่ปะ หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน

                จากสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศเช่นปัญหาด้านความมั่นคงปัญหายาเสพติด ปัญหาทางการเมืองเกิดจากความแตกต่างด้านความคิดนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดผลกรทบกับสถาบันหลักของชาติปัญหาการก่ออาชญากรรมที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศ หน่วยจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำของชุมชน และมีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายของหมู่บ้านและชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ชายแดนในระดับตำบลและพร้อมขยายผลเป็นเครือข่ายระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  เพื่อเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย มีผลต่อการลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และเพื่อการสนับสนุนด้านการข่าวและงานมวลชน เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป