ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

เมื่อ วันที่ 24-25 มีนาคม 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC ในการอบรมหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC” ณ โรงแรม เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในงานได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ คุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีโอโลยีอาหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) และ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเสวนาพิเศษจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด คุณสมพงษ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นภายใต้ แบรนด์ “ต้นสน” และ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนา และการรับจ้างผลิตที่ครบวงจร ซึ่งภายในเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 ABOUT THE AUTHOR

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่อมามีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน
 TAGS:

, ,