ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้จัดให้มีโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพม่าระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้จัดให้มีโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพม่าระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ได้จัดให้มีโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพม่าระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

 

                ที่อาคาร 1 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก  นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ รร.สรรพวิทยาคมและผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพม่าระหว่างโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า สำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆดังนี้ รร.สรรพวิทยาคม,รร.แม่จะเราวิทยาคม,รร.พบพระวิทยาคม,รร. เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,รร.บ้านแม่ตาว,รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส ,รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมด 170 คน

                โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่เรียนภาษาพม่าในโรงเรียนเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  หรือ สพม.38 ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนภาพม่า วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของพม่า ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาพม่า ในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเดียวกัน บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน//////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป