ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์ได้รับการตรวจประเมินจากองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์ได้รับการตรวจประเมินจากองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์ได้รับการตรวจประเมินจากองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

                ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด  ได้รับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพระดับศูนย์เด็กเล็ก โดยทีมคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้แก่ นางสุจิตรา สีหอำไพ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ นางสาวพูนศิริ  ฤทธิรอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประเมิน  โดยมี นายกิจจา แตงรอด ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมด้วยรอง ผอ.และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้การต้อนรับ  ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1  มีนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก    2  คณะกรรมการ/แกนนำดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

 3  ดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

  1.  จัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และ  5  เด็กมีการเจริญเติบโตดี

                 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อทุกองค์ประกอบ จะได้รับการรับรองให้เป็น”ศูนย์เด็กส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ” และสามารถเลื่อนระดับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเพชรเป็นระดับสูงสุดต่อไป////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป