ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2557

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2557

16

      นายแพทย์วีระชัย   สิทธิปิยะสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557   ศูนย์ อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2  (ลำปาง)สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  (พิษณุโลก) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  (นครปฐม) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตภาคเหนือ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์   โรงแรมท็อปแลนด์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 

ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปเชิงนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านกระบวนการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ผู้รับดำเนินการเก็บ ขน ในเขตรับผิดชอบและกำจัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 8 ,9 และ 10 เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย ผู้สื่อข่าว ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยนเรศวรภาคประชาชน องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน

 

โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.นพ.พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์    อธิบดีกรมอนามัย  นายวิเชียร   จุ่งรุ่งเรือง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  และนายวัลลภ   พริ้งพงษ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุม และแถลงนโยบายเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอภิปรายในหัวข้อ “ขยะติดเชื้อ ใคร…รับผิดชอบ ?”  พิธีลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย และรับรองโดย อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดทำข้อกำหนดการว่าจ้างการเก็บขนขยะติดเชื้อ (TOR)  การจัดบูทนิทรรศการ ตัวอย่างการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ โชว์แสดงสินค้าเตาเผาขยะติดเชื้อจากสถาบันต่างๆ ตัวอย่างรถเก็บ ขน ขยะติดเชื้อ และนิทรรศการอื่นๆอีกมากมาย

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส(พิษณุโลก)

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/