ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและมอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและมอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและมอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
    ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ตาก จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและมอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 4 ราย และพื้นที่อำเภอท่าสองยางจำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีชื่ออยู่ในสารระบบปี 2558 และโครงการนี้มอบทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เริ่มต้นชีวิตใหม่ จัดทำเป็นครั้งแรก โดยรอบต่อไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ต้องสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วยตนเองเท่านั้น  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้มีการคืนคนดีกลับสู่สังคมโดยการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ให้เป็นรูปธรรม มีศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนระยะยาว จึงให้องค์กรณ์ภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเข้ามาติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่กลับมาอยู่ในชุมชนของตนได้ โดยไม่หันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก///////////////////////////
ภาพ/ข่าว โดย  วรภา  พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป