สค. ร่วมสถาบันรามจิตติจับมือภาคีจังหวัดระยองรวมพลังเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว

สค. ร่วมสถาบันรามจิตติจับมือภาคีจังหวัดระยองรวมพลังเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว

เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับสถาบันรามจิตติร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคมท้องถิ่น มาร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัญจรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ในจังหวัดนำร่องในการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อการติดตามการพัฒนาแผนการดำเนินงานและการทำความเข้าใจในกิจกรรมเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัด โดยอบต.ตะพงจังหวัดระยองพื้นที่แรกที่เริ่มดำเนินการจนเกิดตัวอย่างการเคลื่อนงานที่เห็นผลและน่าสนใจและกำลังติดตามไปยังพื้นที่จังหวัดนำร่องอื่นๆในระยะเวลาอันใกล้คาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนดีๆในหลายๆพื้นที่ที่ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย

จะเห็นได้ว่าการทำงานเชื่อมโยงกลไกต่างๆ เหล่านี้ ยังมีความพยายามบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อสนองตอบต่อนโยบายระดับชาติที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวยังมีการทำงานขับเคลื่อนเชิงลึกอีกอย่างต่อเนื่องโดยระยะต่อไปจะเข้าสู่การเรียนรู้ ถอดบทเรียนตัวแบบที่ดีของการทำงานเชิงระบบและการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต่อไป