สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว

สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว

สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว
                ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กนักเรียนต่างด้าว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนด้านต่างด้าวฯสภาทนายความแก่งประเทศไทยและนาย อุทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นประธานร่วมในที่ประชุมและนายสมศักดิ์ จิตจำนงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีนางมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการเขต2 นายธีรนันท์ ไชยมานันท์ ปลัดอำเภอแม่สอด นายประกิจ ทองไชยภพ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร์เทศบาลนครแม่สอด นายพงศ์พัฒน์ พยอมยนต์ หัวหน้าฝ่ายงานปกตรองเทศบาลนครแม่สอดและผู้อำนวยการตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
                โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องสืบเนื่องและรับรองวาระการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหลังสิ้นสุดการประชุมเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสถานศึกษา
                ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ตามร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกเลขทะเบียนราษฎร์ให้กับบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลไร้สัญชาติ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา ได้มีการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางทะเบียนของบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนไร้ซึ่งสัญชาติไทย ในเรื่องการจดทะเบียนการเกิดและการจัดทำเอกสาร การทะเบียนราษฎร์ เพื่อบันทึกรายการบุคคลให้ปรากฎสถานะตามกฎหมาย
/////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป