สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                สถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่างจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการนำของนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์โดยการนำนายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโดยการนำของนางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโดยการนำของนายชัยรัตน์ ยศบันเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

                การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีนั้น เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ คุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ ให้ปรากฏและเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้เห็นถึงพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด โดยมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกิจกรรมทักษะทางภาษาและทักษะด้านต่างๆผ่านทางกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย  การประกวดชุดการแสดงเรียงร้อยถ้อยคำไทย การประกวดจัดป้ายนิเทศ การแข่งขันตอบคำถาม การประกวดอ่านบทร้อยแก้ว การประกวดอ่านบทร้อยกรอง การประกวดภาพระบายสี การประกวดอาหารในวรรณคดี การประกวดภาพถ่าย การประกวดตัวละคร การประกวดคัดลายมือและการประกวดเรียงความ

                สุนทรภู่เป็นกวีทีมีชื่อเสียงท่านหนึ่งของไทยที่มีผลงานทางด้านการประพันธ์มากมาย ซึ่งงานประพันธ์ของท่านในแต่ละเรื่อง มุ่งสะท้อนภาพชีวิต ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินชีวิตสอดแทรกอยู่ในงานประพันธ์ ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านผลงานของท่าน มีความรื่นรมย์ในความไพเราะของการสรรคำ ท่วงทีการส่งสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสุนทรภู่ อีกทั้งท่านยังได้ถ่านทอดความคิดจินตนาการ สอดแทรกไว้ในคำประพันธ์ โดยเฉพาะในจินตนิยายที่มีชื่อเสียงคือเรื่อง พระอภัยมณี จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดีในความสามารถเชิงการประพันธ์ของท่าน ที่มิใช่เฉพาะชาวไทย องค์กรยูเนสโก้แห่งสหประชาชาติได้มีการยกย่องท่านในฐานะกวีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของโลก และทุกๆวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน หน่วยงานทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน สถานศึกษา จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่าน เพื่อสืบสานเจตนาปณิธานในเชิงการประพันธ์และการใช้ภาษาให้ปรากฏสืบไป////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป