สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

                สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยเริ่มที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายชัยรัตน์ ยศบันเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดแฟนซี การแสดงบนเวที การแข่งขันจรวดขวดน้ำและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

             ส่วนทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายนพพร ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีขึ้น กิจกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการออกร้านขายของ การเล่นเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ การเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขัน 180 ไอคิว คณิตคิดเร็ว ซูโดกุ เรียงความ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด

                และทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเช่นกัน โดยนายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น กิจกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการออกร้านขายของ การเล่นเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ การเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ เรียงความ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

                ซึ่งทางสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี  ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออก  ซึ่งความรู้ความสามารถ  ตามความถนัดและความสนใจ  เข้าใจถึงลักษณะขอบเขตตลอดจนผลกระทบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษยชาติ ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีระบบและขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนช่วยฝึกนักเรียนให้มีอุปนิสัยซื่อสัตยอดทน มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนแต่เป็นลักษณะประจำตัวที่จำเป็นและสำคัญยิ่งในการดำรงชีพที่มีคุณค่าทั้งในส่วนตนและส่วนรวมต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย วรภา พันลุตัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป