สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

                                  สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายแห่งต่างจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โดยเริ่มที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์ อำเภอแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ดร.สุชาติ ตรีรัตนวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพสณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน พิธีเริ่มโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประธานในพิธีเปิดพานพุ่มต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และเป็นประธานกล่าวนำ ถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 การร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดีพระแม่เจ้า การแสดงชุดรำถวายพระพรและการร่วมขับร้องเพลงค่าน้ำนม การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนและปิดท้ายด้วยนักเรียนทมอบดอกมะลิให้แม่พร้อมผูกข้อมือให้ลูก

            และที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)ถวายพระพรชัยมงคล  ของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  โดยมีนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์สานติ ประธานสภาเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด รองปลัด คณะครูอาจารย์  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า  700 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนฯ  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

            นายชัยรัตน์  ยศบรรเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  กล่าวรายงาน  ด้วยเทศบาลนครแม่สอดและทางโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น  ก็เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณ  และตอบแทนบุญคุณของบิดา  มารดา  รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  โดยการแสดงความเครารพนับถือ  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดา  มารดา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูก

            และทางโรงเรียนแม่สอดโดยนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดพร้อมคณะครูและนักเรียนก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเช่นกัน ที่หอประชุมกาสะลองโรงเรียนแม่สอดโดยมีนายศิลป์ชัย ปวงละคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 และมีผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 400 คน โดยมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  /  การประกวดภาพระบายสี / การประกวดคำขวัญ  คำกลอน เขียนเรียนความ เกี่ยวกับวันแม่ การแสดงของเด็กนักเรียน การร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี การมอบดอกมะลิให้แม่จากเด็กนักเรียน

                        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป