สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี 2559

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี 2559

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี 2559

            ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรแม่สอด พันตำรวจเอก พชร คำมาเมือง พนังงานสอบสอบผู้ทรงคุณวุฒิ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด (พงส.ผทค) เป็นประธานเปิดการการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำปี 2559 โดยมี ร้อยตำรวจตรีวิ่ง หม่องพิชัย เป็นผู้กล่าวคำรายงานวัตุถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้  ซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมหรือการกระทำผิดอาญาต่าง ๆ ยังคงมีเกิดขึ้นตามภาพของพื้นที่และสังคม  กำลังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียว ย่อมไม่อาจทำให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามหรือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์นัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความเสียสละ ความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นการมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือกิจการตำรวจนับเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะจะได้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสข้อมูลต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ การออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของท่าน และรวมไปถึงการบริการหรือการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานพิธีต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนด้วย การเสียสละของพี่น้องประชาชนในการมาเป็นอาสาสมัคร มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นนโยบายของชาติในทุกรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องได้อยู่ดีมีสุข ประกอบอาชีพได้อย่างปกติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้ร่วมมือร่วมใจกัน ประสานการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมที่เราอยู่ให้ได้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ จะต้องลดน้อยลง และหมดไปในที่สุด///////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป