สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรผ่าน ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการของตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรผ่าน ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการของตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรผ่าน ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการของตำรวจ

                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 พ.ต.อ.กฤตธรรม อุทัยชัย พนักงานสอบสวน 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.แม่สอด พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิ่ง หม่องภิชัย หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.แม่สอด เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการของตำรวจ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พนักงานสอบสวน 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.แม่สอด กล่าวว่า ปัจจุบั นอันตราส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นตรองสร้างเครือข่าวอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของงรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วม มือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น โดยใช้อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การป้องกันอาชญากรรม การบริการ การอำนวยสะดวกให้ประชาชน ดังนั้นทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการของตำรวจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาอื่น ๆในชุมชนของตนเอง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นผลดีต่อทางราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน นอกจานี้ยังช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบเห็นผู้กระทำผิด

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป