สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต เทศบาลนครแม่สอด  ร้อยเอกพิชัย กฤชชวาสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนัก หัวหน้าประชาสัมพันธ์มวลชน  เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  เป็นวิทยากรทำความเข้าใจกับเกษตรกรพร้อมให้ข้อมูลการรณรงค์ 60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรม ทั้ง 3 ตำบลได้แก่ เกษตรกรตำบลแม่สอด เกษตรกรตำบลท่าสายลวด เกษตรกรตำบลพระธาตุผาแดง ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดขึ้น โดยมีนาง ถนอมศรี แสนหาญ เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่สอด ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งโครงการนี้มีหลักการสำคัญ คือแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าเกษตร ให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต  มีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้งๆละ 5 วัน ติดต่อกัน รวมทั้งหมด 15 วัน ในวันนี้เป็นการอบรมของรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรในการบรรยายความรู้ต่างๆ จากกรมวิชาการเกษตรในวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ระบบสวนครัวหยดน้ำและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย กระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขภาพดี มีสุข/////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป