สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

สนง.เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
        ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต เทศบาลนครแม่สอด    เจ้าหน้าที่จาก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรม ทั้ง 2 ตำบลได้แก่ เกษตรกรตำบลแม่ตาวและ เกษตรกรตำบลแม่ปะ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดขึ้น โดยมีนาง ถนอมศรี แสนหาญ เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่สอด ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งโครงการนี้มีหลักการสำคัญ คือแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าเกษตร ให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต  มีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้งๆละ 5 วัน ติดต่อกัน รวมทั้งหมด 15 วัน ในวันนี้เป็นการอบรมของรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรในการบรรยายความรู้ต่างๆ จากกรมวิชาการเกษตรในวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ระบบสวนครัวหยดน้ำและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย กระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขภาพดี มีสุข/////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป