สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง

สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง

           สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง

20151109234702.jpg

                  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำการชี้แนะข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนจาก ปลัดอาวุโสอำเภอหนองบัวแดง,นายกเทศมนตรีฯ,คณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขบวนองค์กรชุมชนอีสานกลาง เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อน กว่า 150 คน

20151109234534.jpg           นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาในวันนี้ว่า เนื่องจากทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัวแดง ร่วมกับประชาชนตำบลหนองบัวแดงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินและทำหนังสือไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดง และเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนตำบลหนองบัวแดงเกี่ยวกับข้อติดขัดในการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางปฏิรูปที่ดินได้เข้าใจว่าในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดงเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด แต่เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นพื้นที่ที่ถูกจำแนกไว้เป็นเขตชุมชนตั้งแต่ พ.ศ.2506 และไม่ใช่ที่ของ ส.ป.ก. แต่ติดข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2531 ประกาศให้พื้นที่ตำบลหนองบัวแดง เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการขอยกเลิกเขตปฏิรูปก่อน เพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการใดๆได้ และ ทาง ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อไป

                เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ของโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ ของตำบลหนองบัวแดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดความมั่นคงในที่ดินของชุมชน ชนบท

 20151109235836.jpg 20151109235926.jpg 20151209000052.jpg

20151209000251.jpg  20151209000509.jpg  20151209001323.jpg

 

                                  

น้อย ตีนภู จังหวัดชัยภูมิ        รายงาน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ผลงาน "อาหารป่าภูกระแต" รายการบ้านฉันวันนี้