สพป.เลย เขต 1 น้อมรำลึกพระคุณที่ 3 มอบเกียรติเชิดชูเกียรติครูผู้ให้ เนื่องในวันครู 2559

สพป.เลย เขต 1 น้อมรำลึกพระคุณที่ 3 มอบเกียรติเชิดชูเกียรติครูผู้ให้ เนื่องในวันครู 2559

 

20161601155915.jpg

สพป.เลย เขต 1 น้อมรำลึกพระคุณที่ 3 มอบเกียรติเชิดชูเกียรติครูผู้ให้ เนื่องในวันครู 2559

เช้าวันนี้ ( 16 ม.ค.59 ) ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เลย – หนองบัวลำภู และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดงานวันครูประจำปี 2559 โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมสำคัญ  ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา พิธีคารวะครูอาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ ครูดีในดวงใจ ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และกิจกรรมการสะท้อนความรู้สึกรำลึกถึงครูดีในดวงใจของนักเรียน ซึ่งจะเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สร้างความรักความสามัคคี ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในบทบาทหน้าที่ อุดมการณ์การทำงาน ก้าวสู่ความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาชาติ

นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 กล่าวว่า  การจัดงานวันครูปีนี้ ได้เน้นการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนบัดนี้ เป็นปีที่ ๖๐ นับเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของชาติ ที่ต้องธำรงคงไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกับยกย่องเชิดชูเกียรติครูได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสในและนอกประจำการ มอบโล่รางวัล  มอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้วย

20161601160217.jpg

20161601160620.jpg