สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพุทธศาสนาจังหวัดตาก-เมียวดี

สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพุทธศาสนาจังหวัดตาก-เมียวดี

สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพุทธศาสนาจังหวัดตาก-เมียวดี

            ที่วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิพุทธศาสนาจังหวัดตาก – เมียวดี โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีฝ่ายฆาราวาสและพระราชวีรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีคณะศรัทธาในพื้นที่อำเภอแม่สอดและคณะศรัทธาจากเมียวดีประเทศสหภาพเมียนม่าร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในครั้งนี้กว่า 100 คน การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นสื่อกลางให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้มีการทำบุญร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพุทธศาสนาพร้อมการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและประเทศชาติ

            วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง กล่าวคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก หลังจากที่ตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ซึ่งพระธรรมที่แสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรก ส่วนวันเข้าพรรษามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำวัด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ดังนั้นเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ ด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป