สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนเสนอแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนเสนอแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

      สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้แผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาจากชุมชนอย่างแท้จริง

      เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคน ได้เสนอแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน โดยนายก ลวิยา กาสิงห์เป็นคนรับมอบจากประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคน โดยในช่วงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนกำลังบรรจุโครงการเข้าข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๕๙ ในส่วนแผนการขับเคลื่ิอนในปีนี้ตำบลหนองแคนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตำบลสีเขียว” โดยเน้นที่การพัฒนา “คน”ที่เป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนทุกประเด็นให้สำเร็จและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งใช้ระบบเศษฐกิจชุมชนเข้ามาพัฒนาและต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำธุรกิจชุมชนที่สร้างการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนตำบลในครั้งนี้ มีความครอบคลุมทั้ง ด้าน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะทาง อบต.หนองแคนเองได้บูรณาการให้สภาวัฒนธรรมตำบลเข้าร่วมพัฒนากับสภาองค์กรชุมชนตำบลด้วย

     ในส่วนความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภาคี สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนได้เชื่อมงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพัฒนาทุนและระบบเศรษฐกิจชุมชน ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.)พัฒนาชุมชน และเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมือง และสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลหนองแคน

         การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตำบลสีเขียว” ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจึงจะเกิดผลสำเร็จได้ และมีช่วงเวลา เครื่องมือ และกระบวนการในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง

 

 

สว่าง สุขแสง

รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง