สภาอุตสาหกรรมจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี 2559-2561

สภาอุตสาหกรรมจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี 2559-2561

สภาอุตสาหกรรมจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี 2559-2561

                ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม สามัญประจำปี 2559 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี 2559-2561 โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง และในครั้งนี้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมได้รับฟังการบรรยายพิเศษในเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมการลงทุน และเรื่งอการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จากนั้นเป็นวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อทราบอาทิ สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในรอบปี 2558 การกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2559 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้อง เพนนารี่ ฮอล 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2559-2561 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2559 – 2561 โดยในที่ประชุมได้มีมติในการเลือกตั้งแบบเปิดเผย และได้เสนอชื่อนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ สมาชิกหมายเลข สน 4487 เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม และได้คะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ และสำหรับการเลือกคณะกรรมการสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จำนวนไม่ต่ำกว่า 35 คน โดยในที่ประชุมได้เลือกตั้งไว้ทั้งหมด 27 คน และ8 คน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คนใหม่ จะเป็นคนเลือก เพื่อร่วมกันทำงานต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป