สมัครเป็นBACKPACK JOURNALIST ผลิตเนื้อหาสู่หน้าจอไทยพีบีเอส

สมัครเป็นBACKPACK JOURNALIST ผลิตเนื้อหาสู่หน้าจอไทยพีบีเอส

20150304113417.jpg

DIY BY BACKPACK JOURNALIST

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบนักข่าวสะพายเป้  

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รับผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านผลิตสารคดีข่าวและเรื่องเล่า แบบ BACKPACK JOURNALIST เพื่อเรียนรู้ทักษะและผลิตงานสื่อที่สอดรับกับอนาคต  และก้าวสู่การร่วมผลิตเนื้อหาสู่หน้าจอไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่อง  สมัครวันนี้ – 15 เมษายน2558  

—————————————————————————–

ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ภาคพลเมือง คือ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส โดยที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือทำงานด้านการสื่อสารร่วมกับภาคพลเมืองในหลายลักษณะ เช่น ข่าวพลเมือง  สารคดี และรายการ 

ด้วยบริบทด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของ BACKPACK JOURNALIST  นักสื่อสารเรื่องราวและมุมมองข่าวแบบใหม่ ที่ผสมผสานแนวคิดและทักษะการสื่อสารที่สามารถจะใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์อย่างคล่องตัวในการลงพื้นที่และผลิตงานอย่างมีคุณภาพในการสื่อสาร  นับเป็นเป็นทิศทางของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองเห็นความสำคัญ  จึงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ BACKPACK JOURNALIST  เพื่อส่งเสริมเกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อที่มีประเด็นและมุมมองด้านข่าวใหม่ๆ ที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่ ความยาว 7-10 นาที ด้วยทักษะการผลิตสื่อครบวงจรด้วยตนเอง และสามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสในอนาคต  1.คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

1.1 เป็นบุคคลผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวในประเด็นทางสังคม หรือเป็นบุคคลที่เคยร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อกับไทยพีบีเอส  

1.3  มีทักษะเบื้องต้นด้านการถ่ายภาพ เล่าเรื่องและตัดต่อ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตหรือนำเสนอ  

1.3 มีอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมเบื้องต้น ประกอบด้วย  กล้องวีดิโอ โน๊ตบุ๊ตตัดต่อ และขาตั้งกล้อง กรณีจะใช้กล้องและการตัดต่อด้วยมือถือ  จะต้องมีหัวไม้เซลฟี่สำหรับต่อหนีบมือถือ กล้องมือถือ ไมโครโฟนบันทึกเสียงสำหรับมือถือ โดยท่านที่ใช้ I Phone ขอความร่วมมือให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลิเคชั่น  i Movie (ฟรี)สำหรับโทรศัพท์Android ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลิเคชั่น A better camera และKine Master (ฟรี)

1.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตลอดระยะเวลา 4 วัน                                                                                    

1.5 มีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำมาร่วมพัฒนาเสนอเป็นชิ้นงานภายหลังการฝึกอบรมโดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ        

1.6.หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมอบรมสามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในประเด็นที่ตนเองเสนอหรือได้รับการพิจารณาตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน

2.การยื่นใบสมัคร

2.1  กรอกใบสมัครครบถ้วนพร้อมตัวอย่างงานที่เคยผลิต

2.2  ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึกอบรม  

2.3  ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 13 เมษายน 2558  ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

·         อีเมล์  aorchmai@gmail.com , patra_sri@yahoo.com , nannaporns@gmail.com

·         ทางไปรษณีย์ 

ผู้รับ Backpack Journalist   สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ  Thai PBS  
เลขที่ 145 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.4   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16เมษายน 2558

2.5  ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิภายในวันที่ 17 เมษายน 2558

2.6 การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3.กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนางาน

3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ BACKPACK JOURNALIST โดย อ.พิภพ พานิชภักดิ์ นักผลิตสารคดีอิสระ ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน  ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร

3.2 การลงพื้นที่ผลิตชิ้นงานสารคดีเชิงข่าวในประเด็นที่สนใจและพัฒนาร่วมกัน  ระยะเวลาตั้งแต่หลังการฝึกอบรม  – 7 พฤษภาคม 2558

3.3 ส่งชิ้นงาน ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และปรับแก้ไขไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2558

3.4 ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านมาตรฐานการผลิตงาน จะสามารถร่วมเสนอประเด็นและผลิตงานร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

4. ความร่วมมือระหว่างสำนักฯ กับผู้ร่วมโครงการ

4.1  สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด

4.2  สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.  (เริ่มเข้าพัก 22 เมษายน ได้)

4.3  ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรมฯ

4.4  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาประเด็นร่วมกัน  ผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็น ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.

4.5  เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS

4.6  ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.มี สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

 แผนการดำเนินงาน 

วันที่

                                            แผนการทำงาน

1 เมษายน 2558

 ประกาศรับผู้สนใจร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

13 เมษายน 2558   

 ส่งใบสมัคร / ประเด็นที่ต้องการนำเสนอพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

16 เมษายน 2558

 ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม

17 เมษายน 2558

 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

   18-23 เมษายน 2558

 เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมฝึกอบรม

23-26 เมษายน 2558

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต BACKPACK JOURNALIST

 พัฒนาประเด็นที่จะลงพื้นที่เพื่อนำเสนอ 

27 เมษายน ถึง

7พฤษภาคม 2558

 ผู้ฝึกอบรมลงพื้นที่ผลิตสกู๊ปในพื้นที่พร้อมตัดต่อ

8 พฤษภาคม 2558

 ส่งชิ้นงาน

15 พฤษภาคม 2558

 สิ้นสุดการปรับแก้ไขชิ้นงาน

 

20150304113450.jpg

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง