สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                ที่ศาลาการเปรียญวัดชุมพลคีรี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีนายอนุพันธ์ วุธประดิษฐ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ธกส. เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายพิทยา ทับทิมไทย ผู้จัดการ ธกส.สาขาแม่สอดพร้อมนายศิลปะชัย ธัญการกรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานสินเชื่อ ธกส.สาขาตาก และกลุ่มสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ธกส. 5 อำเภอชายแดนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 300 คน

                โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงประวัติการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมีสมาชิก 11,585 ราย การรับรองวาระประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่ผ่านมา การพิจารณาผลการดำเนินการของยอดจำนวนสมาชิกและจำนวนเงินสดพร้อมเงินฝากในรอบปีที่ผ่านมา การรายงานจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลง เรื่องพิจารณาเพื่อการอนุมัติงบดุลประจำปี 2558 ตามบัญชี การคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคม การรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากนายทะเบียนท้องถิ่น และเรื่องอื่นๆ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป