สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการ สามัญประจำปี 2559

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการ สามัญประจำปี 2559

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการ สามัญประจำปี 2559
    ที่ห้องประชุมบัวตอง เฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ท  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการ สามัญประจำปี 2559 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก และปลัดอำเภอแม่สอด เป็นต้น พร้อมทั้งที่ปรึกษาสมาคม และคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ของสมาคมในด้านการบริหารและจัดการอย่างมืออาชีพ , การตลาดและประชาสัมพันธ์ , ช่องทางการคมนาคมสำหรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยว จากนั้นเป็นการรายงานเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก วาระปี 2559-2561 โดยมี นางฐิติพร กาสมสัน บ.เอเชียวันเทรเวลแอนด์ ทัวร์ เป็นนายกสมาคม และมีการแต่งตั้งตำแหน่ง อุปนายก เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก นายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ปฏิคม ผู้ช่วยปฏิคม ทั้งหมดรวม 16 ตำแหน่ง ซึ่งได้มีการคัดเลือกจากสมาชิกภายในสมาคม เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการดำเนินการของสมาคม ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก และในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากโดยมีพล.ต.ต.รชต สืบสานอ้น เป็นประธานที่ปรึกษา และมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมเป็นที่ปรึกษาอีก 12 คน ทั้งนี้ทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดตากที่ได้เข้าร่วมการประชุมต่างให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการดำเนินการของสมาคม ในทุกๆด้าน โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะนำพาให้จังหวัดตาก เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มากยิ่งขึ้นในอนาคต
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป