สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพบพระจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2559 ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านพบพระ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพบพระจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2559 ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านพบพระ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพบพระจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2559 ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านพบพระ

                เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2559   นายพันธ์ ทาอินทร์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในกิจกรรมวันครูประจำปี 2559 ของอำเภอแม่สอดโดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา,ครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 600 คน โดนในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 26 รูป จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  จากนั้น นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  อ่านสารน์จากนายกรัฐมนตรี จากนั้นนายมานพ บัวหลี ครูอวุโสนอกประจำการกล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ครูอวุโสนอกประจำการนำกล่าวคำปฎิญาณตน และนางสาวเกศศิยากรณ์ เสียงกว้าง ขับเสภาบูชาครู    จากนั้นนายพันธ์ ทาอินทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีพบพระและกล่าวเปิดงานวันครูอำเภอพบพระปี2559″ โดยการจักงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป 

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป