สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนร่วมใจ จัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2557

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนร่วมใจ จัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2557

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนร่วมใจ จัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2557

                ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ  ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย เปง อินลวง ประธานผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนายวิชัย เครือนันตาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

                การชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่วัดมณีไพรสณฑ์ การประชุมชมรมสันติสุขเบาหวานในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ห้องเพทายโรงพยาบาลแม่สอดและการขุดลอกคลองท่อและรางระบายน้ำของชุมชนร่วมใจในวันที่ 15 กรกฎาคม และในวันนี้มีนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจร ท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป