สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ  พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

                         ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา  ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดชุมพลคีรี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายนครินทร์อยู่คงประธานชุมชนชุมพลพัฒนา นายองอาจ สรรคชา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนางแสงหล้า สรรคชารองหัวหน้า จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่วัดมณีไพรสณฑ์ การประชุมชมรมสันติสุขเบาหวานในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ห้องเพทายโรงพยาบาลแม่สอดและการขุดลอกคลองท่อและรางระบายน้ำของชุมชนชุมพลพัฒนาในวันที่ 13 กรกฎาคม และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

//////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป