สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

                         ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย  ที่ทำการชุมชนดอนไชย  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนางสุจินต์ ฤทธิ์ดำรงการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและนางสังวาล เรือนใจดี ประธานชุมชนดอนไชย นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย  จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

                           จากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนมีนาคมที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบโรงพยาบาลแม่สอด การร่วมรดน้ำดำหัวของทางเทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมเดินรณรงค์สืบสานประเพณีงานสงกรานต์ของทางเทศบาลนครแม่สอด ปิดท้ายการประชุมจึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป