สร้างรายได้ในชุมชน. ประชาชนมีความสุข : ผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาลงพื้นที่

สร้างรายได้ในชุมชน. ประชาชนมีความสุข : ผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาลงพื้นที่

“สร้างรายได้ในชุมชน. ประชาชนมีความสุข“..คือแนวคิดของการสานพลังประชารัฐ ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง. ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้มีการดำเนินงานวัดผลเป็นรูปประธรรม

เน้นความร่วมมือของคนในชาติ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยกำหนดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนไว้ 3 ด้านคือ การเกษตร การแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
พัฒนากระบวนการโดยการขับเคลื่อนผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย ีจำกัดซึ่งมีโครงสร้างรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม social enterprise โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จํากัด จะทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งกลางและ ในทุกจังหวัดให้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรัดสามัคคีของแต่ละจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะทำงานและผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด นำโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในเชิงลึกและพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ภาคเช้าลงเยี่ยมสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้, สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา และภาคบ่ายได้เยี่ยมชุมชนไทลื้อบ้านธาตุสบแวน หมู่ที่ 1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อรวบรวม แนวทาง และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ได้รับทราบ และขับเคลื่อนต่อไป..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..