สวทน. เปิดโครงการ Talent Mobility Clearing House แหล่งรวมนักวิจัย การจับคู่แนวใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับ SMEsไทยแบบยั่งยืน

สวทน. เปิดโครงการ Talent Mobility Clearing House แหล่งรวมนักวิจัย การจับคู่แนวใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับ SMEsไทยแบบยั่งยืน

20152301135056.jpg

สวทน. เปิดโครงการ Talent Mobility Clearing House แหล่งรวมนักวิจัย

การจับคู่แนวใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับ SMEsไทยแบบยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ได้ดำเนินการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ” ( Talent Mobility) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นหนักไปที่ บริษัทSMEsไทยที่ต้องการความช่วยหลือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก

สวทน. เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายจากสถาบันวิจัยของรัฐ และสถาบันการศึกษา นำทัพนักวิจัยไทยเข้าไปทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility หรือ TM Clearing House” โดยทางศูนย์ จะรับแจ้งความต้องการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือความต้องการนักวิจัย เชี่ยวชาญ จากนั้นศูนย์จะทำการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ SMEs จนถึงการประสานงานจับคู่บุคลาการ ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถานประกอบการ โดยยังถือว่าบุคลากรเหล่านั้นยังปฏิบัติงานในภาครัฐ และผลงานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ยังถูกนำมาประเมินผลงานได้ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษา เพิ่มแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงแก่นักศึกษาอีกด้วย

20152301135140.jpg20152301135141.jpg20152301135144.jpg20152301135145.jpg20152301135146.jpg

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สวทน. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ในการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ถือเป็นก้าวแรกความสำเร็จในการจัดทำแหล่งรวมนักวิจัยระดับมันสมองของไทย และเพิ่มความสามารถในการจับคู่ของศูนย์ TM Clearing House ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคืบหน้าในขณะนี้ มีบริษัท SMEs  หลายแห่ง แจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนมายังศูนย์อำนวยความสะดวก TM Clearing House และ สวทน. เพื่อขอให้จับคู่บุคลากร ผู้เชี่ยชาญ ตามความต้องการของบริษัท เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านอัญมณี สนใจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสาขาความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์วัสดุ โดยการเพิ่มมูลค่าพลอยด้วยลำแสงไอออน หรือ บริษัทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สนใจอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาความเชี่ยวชาญด้านไรฝุ่น และบริษัทธุรกิจทางเครื่องสำอาง สนใจอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ในสาขาความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เป็นต้น

ยังมีหลายหน่วงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมมือกับ สวทน. ในการขับเคลื่อน โครงการ Talent Mobility เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs ได้แก่  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (iTAP)  สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) ที่พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย  

โครงการ Talent Mobility จับคู่นักวิจัย เพื่อ SMEsไทย ดังกล่าว เป็นหนึ่งในรูปธรรมของการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทน. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่จัดทำแนวทางในการปฏิรูป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพานำประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว หลุดออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ได้ในระดับ ร้อยละ1 ของ GDP และให้ภาครัฐสนับสนุนเอกชนในการทำวิจัยพัฒนา นำนวัตกรรมด้านวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์การพัฒนา SMEs ไทยได้อย่างยั่งยืน

 

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com