สสจ.บึงกาฬ เตรียมประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Leteracy) ในสองกลุ่มวัย

สสจ.บึงกาฬ เตรียมประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Leteracy) ในสองกลุ่มวัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง เขต และบริบทของจังหวัดบึงกาฬ ในด้านงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เน้นให้จัดประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานในกลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มวัยทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างไร เป็นไปตามเป้าประสงค์โครงการแผนงานหรือ ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไม่ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานให้กำหนดภารกิจทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ของทีมพื้นที่ผู้ปฏิบัติให้ทราบถึงระดับความฉลาดทางสุขภาพของประชาชน ซึ่งภารกิจการส่งเสริม ป้องกัน งานบริการ การฟื้นฟูสภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นบทบาทหลักของระดับผู้ปฏิบัติ ส่วนการพัฒนาบุคคลกรผู้ปฏิบัติงานพิจารณาตามสมรรถนะของแต่ละกลุ่มงานว่ามีปัญหาที่จะต้องวาแผนแก้ไขเป็นการเฉพาะประเด็น โดยให้มีการบูรณาการงานในแต่ละภาคส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คาดว่าปีงบประมาณจะกำหนดแผนยุทธศาสตร์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

20151010084206.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934