สาธารณสุขตาก ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559

สาธารณสุขตาก ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559

สาธารณสุขตาก ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559

            ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามกระแสพระราชดำรัสของ     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินงานตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD) เขตสุขภาพที่ 2 โครงการคัดกรองโรคไตเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2559 และการพิจารณาข้าราชการขอย้ายออกนอกพื้นที่ เป็นต้น

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป