สาธารณสุขตาก อบรมโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปี59

สาธารณสุขตาก อบรมโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปี59

สาธารณสุขตาก อบรมโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปี59

 

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด         นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชนส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดตากร่วมอบรม จำนวน 150คน  

ดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่า จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ของจังหวัดตากระหว่างปี 2551-2554 มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายของชาติที่กำหนดไว้ร้อยละ 90 โดยพบว่าสาเหตุที่ทำให้อัตราความสำเร็จของการรักษายังไม่ถึงเป้าหมายนั้น เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตระหว่างการรักษา และยังพบว่าผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรักษาวัณโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัณโรคในระดับรพ.สต.และโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีความรู้เรื่องวัณโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการด้านควบคุมวัณโรคได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การลดโรควัณโรค 

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดตากในปัจจุบัน ยังอยู่ในวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การดำเนินงานควบคุมวัณโรคของจังหวัดตาก ยังพบข้อจำกัดหลายประการ การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคจะบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน จะต้องเข้าใจในทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคของประเทศ การพัฒนาสถานบริการและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรคที่จะช่วยดำเนินงานให้บรรลุการลดปัญหาวัณโรคได้ ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการดำเนินงานวัณโรคให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ตั้งแต่ระดับบุคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป