สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ออกให้ความรู้กับชาวชุมชนสันต้นปิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ออกให้ความรู้กับชาวชุมชนสันต้นปิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ออกให้ความรู้กับชาวชุมชนสันต้นปิน

                ที่ทำการชุมชนสันต้นปิน นายบุญประเสริฐ  เสียงสนั่น  นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วย นส.แววตา  สุวรรณรินทร์และ นส.ขนิษฐา  นวลศรี ได้เดินทางมาให้ความรู้ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง อ.แม่สอด จ.ตาก แก่ชาวชุมชนสันต้นปิน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

                ทั้งนี้สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้ออกให้ความรู้ด้วยกันทั้งหมด 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมี อ.แม่สอด จ.ตาก เป็น 1 ใน 6 จังหวัด สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการภัยพิบัติภายในชุมชนได้ ชาวชุมชนสามารถดำเนินการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชุมชนสามารถดำเนินงานได้เองและกิจกรรมที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมและการซ้อมรับมือกับภัยพิบัติ///////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป