สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

                ที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายพะโยม ชินวงศ์  ผู้อำนวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (เอ็ดดูเคชั่น ฮับ)และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครู ผู้จัดการโครงการ ของโรงเรียนในโครงการ ทั้ง 14 โรงเรียน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันภาษาชิเชเตอร์ อินติติ้ว โดยการจัดการประชุมเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (เอ็ดดูเคชั่น ฮับ) ในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ของโรงเรียนในโครงการจำนวน 14 โรงเรียน และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในโครงการ (เอ็ดดูเคชั่น ฮับ) จำนวน 14 โรงเรียนโดยมุ่งหวังจะนำผลการดำเนินงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการสำหรับการขยายผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559  ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป