สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

                ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีนายเดชดนัย สนเพ็ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ทั้งหมด 13 ตำบล  จำนวน 130 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สร้างกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนมีรัฐธรรมนูญเป็นการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถือเป็นระยะเตรียมดินให้ประชาชนเป็นพลเมืองมีความพร้อมต่อการเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลของต้นไม้ประชาธิปไตยในโอกาสต่อไป ระยะที่ 2 เมื่อมีรัฐธรรมนูญ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 เมื่อมีการเลือกตั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้อง  โดยการอบรมในครั้งนี้อยู่ในระยะที่ 1 เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นพลเมือง เป็นการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นคนไทย///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป