สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 โดยมี นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา และความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รับ AEC ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ประเทศไทยกับจังหวัดเมียวดี เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยมีคณะอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร ร่วมเดินทาง และ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง จำนวนทั้งสิ้น 111 คนโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันทั้งทางด้านสังคม โครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นการบริหารงานและดำเนินการโดยจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอดจะดูแลด้านความเป็นอยู่ ของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักบริหารระดับสูงได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลไปสู่เป้าหมาย เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารราชการและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมได้มุ่งความสำคัญต่อภาคีภาคส่วนนอกระบบราชการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป