สำนักงานทรัพยากรน้ำเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยมี นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายสมเดช วรรณก้อน หัวหน้ากลุ่มบูรณาการแผนงานลุ่มน้ำปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองงานกองช่างโยธาจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 30 คน การจัดการการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามบริบทของลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสม

                ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนและมีการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ทั้งในเรื่องปัญหาน้ำทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการกักเก็บไว้ใช้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการวางโครงการ สำหรับปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรทางน้ำมีภารกิจในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งกำกับและประสานให้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป