สำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                ที่ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายสุทธา สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป