สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด

                ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมอิโค่อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในด้านการปราบปรามยาเสพติด ระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการและนายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนจากประเทศสหภาพเมียนม่าร์และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 30 คน

                ตามแผนการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัย จากภัยคุกคามของยาเสพติด ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านการปราบปราม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟู กฎหมายพัฒนาทางเลือกตรวจพิสูจน์ยาเสพติด วิจัยและพัฒนาบุคลากร ประสานผลักดัน การยุติบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการลักลอบ ผลิต ค้าและลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ การบูรณาการการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีเอกภาพ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป