สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับคณะสงฆ์ จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับคณะสงฆ์ จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับคณะสงฆ์ จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

                สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับคณะสงฆ์ จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีพระราชวิทยาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ อาคารวัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีพระเถระ และส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2557 รวม 3 เดือน ได้มีการลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 รวม 1 ปี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน2560 รวม 2 ปี โดยจะต้องดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ อย่างถูกต้อง และเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการพัฒนานิสัยที่ดีขึ้น เช่น การรักษาศีล 5 รักความสะอาด มีระเบียบวินัย คิดดี ทำดี พูดจาไพเราะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป