สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

               เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ.ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก และเรือโท วสันต์ คำนวณ ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน 104 คน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งนี้ได้มีการมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลแม่จะเรา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลแม่กุ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  ทั้งนี้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขยายความยุติธรรมไปยังประชาชนให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการในพื้นที่ของจังหวัดตาก ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก ทั้ง 5 อำเภอให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนไว้บริการแก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อน และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น และยังส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน และบูรณาการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล และอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว//////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป