สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด”เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาเล่ย์”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด”เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาเล่ย์”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด”เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาเล่ย์” 

                ที่ ห้องประชุมอบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตากนายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาเล่ย์  โดยมีนายเพชร นามวงศ์ กำนันตำบลวาเล่ย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ์ ผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด  กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม   โดยการเปิดศูนย์ยุติธรรม ตำบลวาเล่ย์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับความเป็นธรรม และ ยังส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับพื้นที่เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาเล่ย์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด และหน่วยงานยุติธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานยุติธรรมชุมชน และความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  และมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาทหน้าที่เครือข่ายยุตธรรมชุมชนและ ค่าตอบแทนในคดีอาญา โดยวิทยากรจากอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายบังคับคดีจังหวัดตาก

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป