สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด เปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด เปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว

ข่าวประจำวันที่  2 เดือน กันยายน 2558

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด เปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว

            สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด เปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว

ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด โดยนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายประทีป โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมตำบลแม่ตาว และนายอุดม คำอ่อน กำนันตำบลแม่ตาวเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ชาวบ้านตำบลแม่ตาว จำนวนกว่า 40 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                การเปิดศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาวในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ตาวได้รับความเป็นธรรม และยังส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ทราบถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม แนวทางในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการกำหนดนโยบายผ่านกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ ต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป