สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

                ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  นาย กิจจา  แตงรอด ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์พร้อมด้วยคณะครูและ จนท.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ได้ให้การต้อนรับ  คณะการตรวจประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558 นี้

                เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ได้รับมาตรฐานที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล ที่ควรได้รับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความไว้วางใจ เมื่อได้นำบุตรหลานของตน เข้ารับการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์แห่งนี้ โดยการประเมินในรอบแรกเป็นการประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร มี 5 เรื่อง 1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 2. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้//////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป