สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551

                ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดตาก ประจำปี 2559 โดยมีนางอุทุมพร เรือนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ ท่าสองยาง และอุ้มผาง รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่รับผิดชอบงานการให้บริการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นนายทะเบียนประจำจำหวัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติเป็นไหโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อการพบปะและทำความเข้าใจ รวมถึงการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป